Product was successfully added to your shopping cart.

OBAVEŠTENJE I PRISTANAK U VEZI OBRADE LIČNIH PODATAKA

ADIDAS SERBIA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem na adresi Milutina Milankovića 11a, Beograd, Republika Srbija, registrovano u Agenciji za privredne registre pod brojem 20442387, PIB 105700498 (u daljem tekstu: Društvo) obaveštava korisnika da ovom prilikom Društvo traži potvrdu njegove saglasnosti sa obradom ličnih podataka i dobijanjem oglasnih poruka i drugih marketinških i promotivnih materijala.

Davanjem potvrde potvrđujete da ste obavešteni o vašim ličnim podacima koji će biti prikupljeni, obrađeni i korišćeni, te da ste saglasni da će takvi lični podaci dalje biti predmet obrade i korišćenja kako je to navedeno u daljem tekstu, kao i da ste saglasni da vam se šalju oglasne poruke i drugi marketinški i promotivni materijali od strane Društva.

Davanjem potvrde potvrđujete da ste pročitali i da ste saglasni sa Politikom privatnosti Društva, a koju možete naći na sledećem linku Politika privatnosti..

Društvo obrađuje vaše lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012) (u daljem tekstu: Zakon).

I. Identitet rukovaoca i korisnika ličnih podataka

Rukovalac: Društvo - ADIDAS SERBIA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem na adresi Milutina Milankovića 11a, Beograd, Republika Srbija.

Korisnik ličnih podataka: za više informacija o korisniku ličnih podataka pogledajte našu Politiku privatnosti koja se nalazi na sledećem linku:

Politika privatnosti.

II Koji se lični podaci prikupljaju i obrađuju

Društvo obaveštava korisnika da se prikupljaju i obrađuju sledeći lični podaci:
• prezime i ime,
• interesovanje za muške i/ili ženske i/ili dečje proizvode,
• broj telefona
• i-mejl adresa
(u daljem tekstu: Lični podaci).

III. Svrha obrade Ličnih podataka

Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka koji se prikupljaju na osnovu pristanka korisnika je oglašavanje Društva, odnosno slanje promotivnog materijala u vezi proizvoda iz asortimana Društva, kampanja, događaja i sl.

IV. Način korišćenja Ličnih podataka

Lični podaci koji se prikupljaju na osnovu pristanka će biti korišćeni isključivo za prethodno navedene potrebe Društva, a u skladu sa Zakonom i našom Politikom privatnosti.

V. Pravni osnov za obradu Ličnih podataka

Lične podatke Društvo prikuplja i obrađuje na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, a koji se može opozvati u svakom trenutku na način definisan niže.

VI. Pravo na opoziv pristanka

Imate pravo da opozovete svoj pristanak u vezi Ličnih podataka koji se prikupljaju na osnovu pristanka u bilo kom trenutku optiranjem za opciju „uklanjanje sa pretplatničke liste biltena i prestati sa obradom Ličnih podataka“ koja će biti na raspolaganju u svim marketinškim i promotivnim materijalima koje šalje Društvo.

U slučaju opoziva pristanka za obradu Ličnih podataka, Društvo će prestati da obrađuje Lične podatke korisnika, te obrisati podatke u roku od 15 dana od dana povlačenja pristanka.


U slučaju opoziva pristanka za obradu Ličnih podataka, više nećete dobijati marketinške ni promotivne materijale Društva.

VII. Vaša prava

U slučaju da se vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju na nedozvoljen način u smislu Zakona, imate pravo da zahtevate od Društva, slanjem i-mejla na sledeću adresu dataprotection@reebok.com, sledeće radnje u vezi vaših Ličnih podataka:

- ispravku,
- dopunu,
- ažuriranje,
- brisanje,
- prekid i privremenu obustavu obrade,
- označavanje tih podataka kao osporenih, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

Društvo obaveštava korisnika da ima pravo na pritužbu lokalnom organu za zaštitu podataka o ličnosti u vezi mojih prava koja proizilaze iz Zakona.

VIII. Preduzete mere za čuvanje Ličnih podataka

Za detaljne informacije o preduzetim merama za čuvanje Ličnih podataka pročitajte našu Politiku privatnosti.

IX. Iznošenje Ličnih podataka

Za detaljne informacije o iznošenju ličnih podataka pročitajte našu Politiku privatnosti.

X. Ostale informacije

U slučaju da propustite da se izjasnite o obradi podataka u skladu sa ovim obaveštenjem, smatraće se da niste dali pristanak na obradu Ličnih podataka, te nećete dobijati marketinške ni promotivne materijale Društva.